EKONOMIK ANALIZLERIMIZ 

Türk-Amerikan ilişkilerinin önümüzdeki dönemde nasıl bir şekil alacağına ilişkin 2001 yılının son döneminde ortaya çıkan tartışmalarda eksikliği görülen bir önemli konu da, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin nasıl bir strateji çerçevesinde yürütüleceği hususudur. Bu bağlamda, iki ülke arasında ekonomik ve ticari konularda varolan sorunların tespit edilmesi, bunların çözümü için alternatif öneriler getirilmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın geliştirilebilmesi için yeni stratejiler sunulması, bu çalışmanın ana hedeflerini oluşturmaktadır. Bülent Şahinalp tarafından hazırlanan bu çalışmanın birinci bölümünde ABD ekonomisi, ekonomi ve ticaret politikası,karar mekanizmaları, mevzuatı, ikili ve çok taraşı ilişkileri ve anlaşmalardan doğan taahhütleri ele alınıp incelenmiştir. İkinci bölümde ise, Türkiye-ABD ilişkileri irdelenerek, yasal ve kurumsal altyapı, son gelişmeler, mevcut problemler gözden geçirilmiş ve sonrasında, ABD pazarının genel bir değerlendirmesi yapılarak, ihracat potansiyeli olan sektörler ele alınmış, Türkiye’nin rekabet edebilirliği yanında mevcut ve muhtemel tehditler gözden geçirilmiştir. Üçüncü bölümde ise, öncelikle Dünya’da ve ABD’de doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ülkemize gelen yabancı sermaye yatırımları konuları ele alınarak, ABD’nin Türkiye’deki yatırım ortamına bakışı değerlendirildikten sonra, ülkemizde yatırım potansiyeli yüksek sektörlerin analizi yapılmıştır. Dördüncü bölümde, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere yapılması gereken kurumsal işbirliğine ve oluşturulması gereken yasal çerçeveye değinilmiş, bu bağlamda uzunca bir süredir Türk kamuoyunun gündeminde olan Serbest Ticaret Anlaşması, Nitelikli Sanayi Bölgeleri konuları değerlendirilmiştir. Son bölümde ise, gerek kurumsal bazda, gerekse hukuki çerçevede yapılması gerekenler tek tek ele alınarak somut önerilerde bulunulmuştur. 

Copyright 2016 Turkish Depot